söndag 6 april 2014

Replik publicerad

Fick i fredags denna replik publicerad tillsammans med fyra kamrater:

"Eskilstuna-Kurirens ledarskribent Alex Voronov ondgör sig i EK (3/4) över Folkpartiets målsättning att höja lärarnas löner med 3 000 kronor per månad. Enligt Voronov är Folkpartiets ambitiösa ambition att likställa med "floskler" och "valfläsk". Vi liberaler beklagar djupt att Voronov hänfaller till att raljera istället för att tydliggöra hur han själv anser att en framåtsyftande skolpolitik i Strängnäs kommun bör formas. Det är trist.

Under den gångna mandatperioden har Folkpartiet i Strängnäs kommun fokuserat på att höja elevernas kunskaper och ge lärarna ökade möjligheter att fokusera på lärandet. Därför har vi genomfört en omorganisation av de kommunala skolorna i syfte att flytta resurser från lokaler till elever, från byggnader till den enskilde eleven och läraren. Idag uppnår 82 procent av alla elever målen i alla ämnen. En förbättring med närmare 10 procentenheter jämfört med föregående år. Även det genomsnittliga meritvärdet har höjts och ligger nu över riksgenomsnittet.

Trots detta är vi liberaler inte nöjda. Vi vill att alla elever i Strängnäs kommun ska nå målen i alla ämnen. För att denna ambition ska förverkligas krävs kompetenta och engagerade lärare som erbjuds konkurrenskraftiga löner. Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat är att de har tillgång till ytterst kompetenta och motiverade lärare. Det är mot den bakgrunden som Folkpartiet går till val med ett mycket tydligt löfte. Om vi får fortsatt förtroende att leda Strängnäs kommun efter valet 2014 vill vi höja lärarlönerna med i genomsnitt 3 000 kr. Kostnaden för denna nödvändiga reform får man genom att ta antalet lärare och multiplicera med lönehöjningen inklusive sociala avgifter. Finansiering sker genom en skattehöjning om 30 öre. Vår uppfattning är tydlig. Utbildning ska löna sig och synas i den enskilde lärarens plånbok.

Fredrik Lundgren
Margaretha Furustrand
Anders S Svensson
Birgitta Wennerberg
Jan Rudengren"

fredag 4 april 2014

Debattartikel publicerad

Fick igår den här debattartikeln publicerad tillsammans med fyra kamrater:


Folkpartiet är Strängnäs kommuns liberala parti. Liberalismens utgångspunkt är den enskilda människan bästa, hennes frihet och möjligheter att utvecklas och göra sina egna livsval. I ett liberalt samhälle är alla jämlikar – men inte lika. Vi har alla ett personligt ansvar för att dessa fri- och rättigheter omfattar alla. Liberalismens idéhistoria har djupa rötter och har till stor del format vårt nutida samhälle. Det är liberaler som har lagt grunden för mycket av det vi idag tar för givet som åsikts-, yttrande- och tryckfrihet, samt de mänskliga rättigheterna. Demokratin och den allmänna rösträtten drevs fram av liberaler. Jämställdhet har alltid stått högt på liberalernas agenda. Vi ska känna stolthet över denna historia men också vara medvetna om att de här framgångarna aldrig är vunna en gång för alla. De måste ständigt återerövras och levandegöras.

I Strängnäs kommun är det vi liberaler som ständigt står upp för de mänskliga rättigheterna och värnar ett öppet och tolerant samhälle. Vi vet nämligen att dessa värden hotas av krafter som ropar på stängda gränser och en uppdelning i ett vi och ett dem. Liberaler kommer alltid att bekämpa sådana tendenser. Vi vill verka i en kommun som står upp för mångfald och som bejakar den globaliserade värld vi nu lever i.

Vår kommun ska växa varje år men samtidigt behålla sin särart med de olika tätorterna som har sina unika egenskaper. Genom ett nytt Resecentrum och dubbelspår till Stockholm kommer vi att bli mer integrerade i Sveriges främsta tillväxtregion. De boende i vår kommun ska erbjudas en mycket god kommunal service där valfrihet för brukaren är en självklarhet. Vi ska ha förskolor, skolor och en omsorg om de äldre och mest utsatta som är bland de bästa i landet. Vi ska vara en kommun som tar ansvar för att kommande generationer får goda livsförutsättningar. Miljö- och hållbarhetsfrågorna har därför en central roll i ett folkpartistiskt grönt Strängnäs.

Den enskilt största satsningen vi vill genomföra är på barnen och skolan. För att säkerställa att de resultatlyft som skett i våra grundskolor blir permanenta måste vi långsiktigt trygga försörjningen av mycket duktiga lärare i grundskolan och på gymnasiet. Folkpartiet går därför till val på att ge de kommunalt anställda lärarna ett lönelyft på 3000 kronor per månad. De fristående skolorna får en motsvarande höjning av sin elevpeng. För att finansiera denna reform behöver kommunalskatten höjas med 30 öre. Detta är också ett led i att säkerställa en hållbar kommun från ett finansiellt perspektiv.

En röst på Folkpartiet i kommunvalet 2014 är en röst på en liberal, öppen, tolerant och grön kommun som bejakar mångfald, hållbarhet, välfärd och ytterligare stärker skolan.

 

Fredrik Lundgren

Margaretha Furustrand

Anders S Svenson

Birgitta Wennerberg

Jan Rudengren

 

Folkpartiets fem första namn på fullmäktigelistan i valet i september