fredag 5 december 2014

Insändare publicerad

Fick igår den här insändaren publicerad:

De värsta farhågorna ser nu ut att besannas. Det kommer att bli en sänkning av elevpengen, både på förskolan och grundskolan! 23 miljoner ska sparas och den reala minskningen på elevpengen blir runt 3% vilket kommer att slå stenhårt mot verksamheter som redan är ansträngda till det yttersta. Vi ser en stressig arbetsmiljö och som en konsekvens av denna sjukskrivningstal för personalen som är helt oacceptabla. Barnen får inte den trygga och lärande miljö som de har rätt till och detta drabbar förstås främst de barn som har de allra största behoven. Moderaterna fullföljer en klassisk högerpolitik där man trots ett högt tonläge i valrörelsen om att värna kärnverksamheterna nu sänker förskolan och skolan. Tyvärr har man fått Socialdemokraterna med sig på detta. Folkpartiet står alltid upp för välfärdsstaten och föreslår därför en skattehöjning med 30 öre för att inte våra barn ska behöva drabbas av Moderaternas nedskärningar på några av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Det är allvar nu. Ett antal barn kommer att fara illa. Rusta inte ned förskolan och skolan!

fredag 21 november 2014

Insändare publicerad

Fick i tisdags den här insändaren publicerad:

"I början av hösten hade jag som kommunalråd förmånen att få välkomna de första flyktingarna till asylboendet på Mälarblick. Vi hade från kommunens sida försökt bygga upp en organisation som skulle underlätta mottagandet och även fullgöra våra skyldigheter vad gäller skolgång för de barn som önskar sådan. De tjänstemän som arbetat med dessa frågor har gjort ett jättebra jobb och bör få ett erkännande för detta. Ett stort tack går även till personalen på Mälarblick med Anders och Sheila i spetsen. De allra största och mest beundransvärda insatserna har dock gjorts av vanliga strängnäsbor som visat en enorm öppenhet, vänlighet och givmildhet gentemot våra flyktingar. Man har inte bara skänkt mycket kläder utan har på en mängd olika sätt visat det som Fredrik Reinfeldt uppmanade oss att göra i somras - nämligen att öppna våra hjärtan. Jag är full av beundran för de många människor i Strängnäs som med ett stort ideellt engagemang velat visa att dessa flyktingar, där många kommit från ofattbart vidriga förhållanden, ska känna sig välkomna till Strängnäs och Sverige. Det var heller inte utan anledning Strängnäs för ett tag sedan omnämndes i Sveriges Radio som ett gott exempel på en kommun som försökt ge flyktingar på ett asylboende ett värdigt mottagande. Det finns dock ingen anledning att idealisera situationen när man lever som asylsökande. Det har förekommit några små incidenter på Mälarblick men inte fler än vad som kan förväntas när mer än 200 människor ska försöka leva ett liv tillsammans på en liten yta. Våra flyktingar genomför nu intervjuer med Migrationsverket och kommer att få besked om de får stanna i Sverige eller inte. Oavsett vad som händer med dessa individer framöver kommer de säkert att komma ihåg sin första tid i Sverige, nämligen den i Strängnäs, som en mycket bra tid där de träffade många generösa människor. Jag är stolt över att bo i Strängnäs. Tack alla fantastiska strängnäsbor som engagerat sig i denna fråga. Ni har placerat Strängnäs på den globala humanitära kartan."

tisdag 4 november 2014

Insändare publicerad

Fick idag den här insändaren publicerad i Strängnes tidning:

Det tog bara en dryg månad så fick strängnäsborna reda på vad Moderaternas valbudskap om att ”vi är ett nytt glatt gäng som lyssnar på medborgarna, värnar ekonomin, betalar av på kommunskulden och satsar på skola, vård och omsorg” egentligen betyder. Man har nu blivit tvungen att konkretisera sina löften och presenterade i veckan sitt förslag till budgetramar för nämnderna till nästa år. Trots att man budgeterar ett nollresultat och därmed omöjliggör avbetalningar på kommunskulden kommer vi att få se allvarliga försämringar på förskolans och skolans område. För att bara bibehålla dagens kvalitet skulle Barn- och utbildningsnämnden behöva 50 miljoner extra nästa år. Man får 27. Detta kommer, befarar vi folkpartister, att leda till en sänkning (!) av elevpengen. Skulle så bli fallet kommer alla barn att bli förlorare men värst drabbas de barn som har störst behov. Vi känner också en stor oro över att enskilda skolor, både kommunala och fristående, inte kommer att överleva med en sänkt elevpeng. Lärarnas rättmätiga lönekrav, torgförda av Folkpartiet, är förstås bara att glömma med Moderaternas budget.

Vad vi nu bevittnar är en budget som bär de gamla Moderaternas signum. Vi hade hoppats att de nya Moderaterna verkligen var villiga att stå upp för våra elever, lärare och barn med särskilda behov. Så var tyvärr inte fallet. Frågan som kvarstår är: hur kan Strängnäs socialdemokrater ställa sig bakom denna nedmontering av kommunens mest centrala välfärdsuppdrag?

måndag 8 september 2014

Replik publicerad

Fick idag denna replik publicerad:

Det är sällan man föräras en hel ledare i Ekuriren men det har hänt en gång tidigare. Det var i juni 2011 med anledning av att jag skrev ett öppet brev till det riskkapitalbolag som då ägde John Bauer-gymnasierna. Jag ställde ett antal kritiska frågor om långsiktigheten i deras ägande som inte besvarats tidigare. Dagen efter kom ledaren med rubriken ”Lundgren har gått vilse”. Två år senare gick, som vi vet, John Bauer i konkurs. På samma sätt som ledaren då hade fel i sin analys har man fel nu.

En kommunal skolpolitiker har att se till alla elevers intressen och rätt till en bra utbildning. Strängnäs kommun är den tredje friskoletätaste kommunen i landet och 34% går på en fristående skola. Vi är glada över att kunna erbjuda våra barn och föräldrar ett brett utbud av både (icke vinstdrivna) privata skolor och kommunala skolor. Vårt ansvar är att hitta en optimal resursfördelningsmodell som gör att alla elever får en så bra utbildning och så lika förutsättningar som möjligt . År 2009 var meritvärdet i kommunen 208. År 2013 var det tio enheter högre och betydligt högre än genomsnittet i landet (213). Vi har en skolstruktur där friskolorna i kommunen fångar upp elever från mer studievana hem. Vi arbetar nu med att både bidra till att lyfta alla våra skolor ytterligare men vill även få en mer heterogen elevsammansättning.

Folkpartiet går till val på att höja lärarlönerna med i genomsnitt 3000 kr i månaden. Vi gör detta för att våra barn ska få tillgång till de allra bästa lärarna i landet. Hur detta ska kunna åstadkommas utan att skatten höjs med 30 öre har ännu ingen, vare sig politiska motståndare eller ledarredaktioner, lyckats svara på.

onsdag 6 augusti 2014

Debattartikel publicerad

Fick idag, tillsammans med fyra kamrater i partiet, den här debattartikeln publicerad.


Folkpartiet har under många år fått förmånen att vara med och styra Strängnäs kommun. Folkpartiet har en genomtänkt politik för livets och samhällets alla områden samtidigt som vi är pragmatiska, samarbetsvilliga och har förmågan att ta ansvar för även svåra beslut som emellanåt måste tas. Under den gångna mandatperioden har mycket positivt hänt som vi liberaler är stolta över men vi lutar oss inte tillbaka. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla vår fantastiska kommun. Vi vill mer!

I valrörelsen kommer vi att fokusera på tre områden som är avgörande för kommunens framtid. Det första området gäller skolan och frågan hur vi ska kunna behålla och rekrytera de allra bästa lärarna till vår kommun. De närmaste åren kommer en lärarbrist att inträffa, särskilt vad gäller kvalificerade lärare i matematik och naturvetenskap. Löneläget måste därför höjas väsentligt. Folkpartiet går därför till val på en genomsnittlig ökning av lärarlönerna med 3 000 kr i månaden. Vi vill att landets främsta pedagoger ska söka sig hit och undervisa våra barn. Vi vill mer!

Det andra området gäller miljön som är vår planets verkliga ödesfråga och där arbetet börjar lokalt. Folkpartiet i Strängnäs har arbetat fram ett mycket ambitiöst miljöprogram. Bärande idéer är att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedelsinköp, att ställa höga miljökrav i kommunens upphandlingar, att bevara och utveckla kommunens ekosystemtjänster, att ge våra kommunala bolag i uppdrag att verka för odlingsmöjligheter runt fastigheter och flerfamiljshus (”Odla i stan”), att sätta upp solpaneler och solceller på kommunens verksamhetsfastigheter och bygga säkrare och sammanhängande cykelbanor. Vi vill mer!

Det tredje området gäller en liberal hjärtefråga – mänskliga rättigheter. Vi vill att vår kommun står upp för öppenhet och tolerans. Folkpartiet är övertygat om att mångfald gör Strängnäs kommun ännu bättre. Om kommunallagen medger bör vi bli en Fristadskommun och ta emot en förföljd författare. Vi välkomnar människor från olika delar av världen att tillsammans med oss utveckla och berika vår fina kommun. Vi vill mer!

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Margaretha Furustrand (Fp)

Anders S Svenson (Fp)

Birgitta Wennerberg (Fp)

Jan Rudengren (Fp)

torsdag 17 juli 2014

Svar publicerat

Jag fick igår onsdag, tillsammans med mina kommunalrådskollegor, det här inlägget publicerat:

"I kommunens årsredovisning för 2013 kan man läsa följande: ”God ekonomisk hushållning definieras för Strängnäs kommun som ett resultat över tid motsvarande 2 procent av skattenettot. Ett sådant resultat ger utrymme för att över längre tid skattefinansiera kommunens investeringar. Kommunen har under den senaste femårsperioden visat resultat om i snitt 2,1 procent av skattenettot. Detta innebär att kommunen kan anses ha uppfyllt det krav som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning.” Ingen tidigare politisk konstellation i Strängnäs historia har varit i närheten av att kunna uppvisa så goda ekonomiska resultat. Vi redogjorde även för detta på det fullmäktige där Årsredovisningen godkändes.

Kommunkoncernen, vari Sevab och Fastighetsbolaget ingår, har en låneskuld på 2,5 miljarder. Denna skuld balanseras mer än väl av de stora tillgångar som vårt energibolag och fastighetsbolag äger. För att på sikt trygga en stabil ekonomi behöver investeringstakten ligga på runt 50 miljoner om året. Vi har nu anpassat våra verksamheter till en sådan investeringsvolym."

onsdag 2 juli 2014

Replik publicerad


Fick i måndags, tillsammans med fyra kollegor, in den här repliken i lokaltidningen.

De senaste åtta åren har skatterna i Sverige enligt SVT sänkts med 140 miljarder varje år. Detär främst de fem jobbskatteavdragen som bidragit till detta, men även sänkt bo lagsskatt, sänkt pensionärskatt och rut- och rotavdragen har haft en positiv betydelse. Det totala skattetrycket har på ett drygt decennium sjunkit från 51% av BNP till 44%. En genomsnittlig löntagare har fått en extra månadslön per år till privat konsumtion. Vi stödjer en politik med lägre skattetryck, men för oss socialliberaler har skatter inget egenvärde. Vi menar att de behövs för att upprätthålla en solidarisk välfärdsstat där våra barns utbildning och omsorgen om våra gamla, sjuka och sköra är bärande fundament. För att dessa rättigheter ska omfatta alla i vårt samhälle och tilldelas efter behov istället för plånbokens storlek måste vi acceptera en rimlig skattekvot.

Välfärdens grundläggande ansvarsområden ligger på kommunerna. Med ett allt mer tilltagande omsorgsbehov hos en åldrande befolkning och en skola som står inför enorma utmaningar blir det omöjligt att inte diskutera den kommunala skattesatsen. Foga till detta en mycket viktig jämställdhetsaspekt. Om de historiskt nedärvda och djupt orättfärdiga löneskillnaderna mellan traditionellt manligt dominerade jobb i privat sektor och kvinnligt dominerade jobb inom vård och utbildning i offentlig sektor ska försvinna måste vi som kommunpolitiker ta vårt ansvar.

Folkpartiet i Strängnäs duckar inte. Vi är beredda att ta vårt ansvar genom att under nästa mandatperiod höja lärarlönerna med i genomsnitt 3 000 kronor per månad. För att alla barn i Strängnäs kommun ska få bästa möjliga utbildning vill vi att landets främsta lärare ska söka sig till vår kommun. Det kräver mer resurser. Därför föreslår vi en skattehöjning på 30 öre som oavkortat ska riktas till skolan.

Vi välkomnar samtidigt en debatt där alla partier, innan valet, redovisar hur man tänkt ta ekonomiskt ansvar för vår kommuns framtida utmaningar. Folkpartiet i Strängnäs har ett tydligt budskap. Vi kommer att ta vårt ansvar för att ge barn och unga i Strängnäs en utbildning av högsta kvalitet ledd av kompetenta, engagerade och välavlönade lärare. Idag, imorgon och i framtiden.

torsdag 19 juni 2014

Replik publicerad

Jag fick idag denna replik publicerad:


Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” har två allvarliga brister. Den ena är att man exkluderar alla barn i friskolor. Deras insatser och resultat finns över huvud taget inte med. I en kommun som vår där mer än var tredje elev på grundskolan går i en friskola är detta inte ok. Den andra bristen gäller synen på resurser och resultat. Undersökningen är konstruerad så att om du t ex ökar lärartätheten men får oförändrade eller sämre resultat, då stiger du i rankingen. All seriös verksamhet bygger på att man försöker använda sina resurser effektivt. Lärarförbundets ranking uppmuntrar inte till ett optimalt nyttjande av begränsade resurser. Det är beklagligt att Lärarförbundet inte vill se och göra något åt dessa allvarliga tillkortakommanden i en ranking som gör anspråk på att utse bästa skolkommun i landet.

 

måndag 9 juni 2014

Replik publicerad

Jg fick i lördags, tillsammans med de andra kommunalråden, den här repliken publicerad i den lokala tidningen.


Svar till Lennart Nilsson i ST 4 juni

Lagen om valfrihet infördes i Strängnäs kommun den 1 september 2012 . I samband med införandet inrättades en tjänst i kommunen som syftar till att underlätta för privata aktörer att etablera sig på hemtjänstens område. Idag har vi 7 privata aktörer som har en marknadsandel på 16 procent. Vi bejakar en mångfald av utförare som verkar under jämlika villkor.

måndag 26 maj 2014

Insändare publicerad

Fick i lördags den här insändaren publicerad:


Den viktigaste och mest uppmärksammade rankingen av Sveriges kommuners attraktionskraft är den som tidningen Fokus genomför varje år. Man tittar på 45 olika variabler som gäller allt från bredbandstillgång till befolkningsökning. 2014 års ranking, som kom i förra veckan, visar att Strängnäs kommun tar ett gigantiskt kliv framåt. Vi klättrar från plats 193 till 84. Det är glädjande att ett systematiskt utvecklingsarbete på kommunens alla områden nu får ett sådant enormt genomslag och är ett erkännande till allt det fantastiska arbete som våra medarbetare varje dag utför.

På skolans område undersöks två faktorer. Den första gäller antalet rapporterade mobbingfall per 100 skolbarn i åldern 6-18 år. Här placerar vi oss bland de 10% bästa i landet. Den andra parametern gäller slutbetygen  i åk 9. Här ligger vi på plats 41 av 290 kommuner. Vi kan alltså konstatera att Strängnäs kommun numera har skolor som både är bland de främsta i landet vad gäller trygghet och kunskapsresultat. Det återstår förstås en massa arbete men vi är otvetydigt på rätt väg!

 

söndag 6 april 2014

Replik publicerad

Fick i fredags denna replik publicerad tillsammans med fyra kamrater:

"Eskilstuna-Kurirens ledarskribent Alex Voronov ondgör sig i EK (3/4) över Folkpartiets målsättning att höja lärarnas löner med 3 000 kronor per månad. Enligt Voronov är Folkpartiets ambitiösa ambition att likställa med "floskler" och "valfläsk". Vi liberaler beklagar djupt att Voronov hänfaller till att raljera istället för att tydliggöra hur han själv anser att en framåtsyftande skolpolitik i Strängnäs kommun bör formas. Det är trist.

Under den gångna mandatperioden har Folkpartiet i Strängnäs kommun fokuserat på att höja elevernas kunskaper och ge lärarna ökade möjligheter att fokusera på lärandet. Därför har vi genomfört en omorganisation av de kommunala skolorna i syfte att flytta resurser från lokaler till elever, från byggnader till den enskilde eleven och läraren. Idag uppnår 82 procent av alla elever målen i alla ämnen. En förbättring med närmare 10 procentenheter jämfört med föregående år. Även det genomsnittliga meritvärdet har höjts och ligger nu över riksgenomsnittet.

Trots detta är vi liberaler inte nöjda. Vi vill att alla elever i Strängnäs kommun ska nå målen i alla ämnen. För att denna ambition ska förverkligas krävs kompetenta och engagerade lärare som erbjuds konkurrenskraftiga löner. Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat är att de har tillgång till ytterst kompetenta och motiverade lärare. Det är mot den bakgrunden som Folkpartiet går till val med ett mycket tydligt löfte. Om vi får fortsatt förtroende att leda Strängnäs kommun efter valet 2014 vill vi höja lärarlönerna med i genomsnitt 3 000 kr. Kostnaden för denna nödvändiga reform får man genom att ta antalet lärare och multiplicera med lönehöjningen inklusive sociala avgifter. Finansiering sker genom en skattehöjning om 30 öre. Vår uppfattning är tydlig. Utbildning ska löna sig och synas i den enskilde lärarens plånbok.

Fredrik Lundgren
Margaretha Furustrand
Anders S Svensson
Birgitta Wennerberg
Jan Rudengren"

fredag 4 april 2014

Debattartikel publicerad

Fick igår den här debattartikeln publicerad tillsammans med fyra kamrater:


Folkpartiet är Strängnäs kommuns liberala parti. Liberalismens utgångspunkt är den enskilda människan bästa, hennes frihet och möjligheter att utvecklas och göra sina egna livsval. I ett liberalt samhälle är alla jämlikar – men inte lika. Vi har alla ett personligt ansvar för att dessa fri- och rättigheter omfattar alla. Liberalismens idéhistoria har djupa rötter och har till stor del format vårt nutida samhälle. Det är liberaler som har lagt grunden för mycket av det vi idag tar för givet som åsikts-, yttrande- och tryckfrihet, samt de mänskliga rättigheterna. Demokratin och den allmänna rösträtten drevs fram av liberaler. Jämställdhet har alltid stått högt på liberalernas agenda. Vi ska känna stolthet över denna historia men också vara medvetna om att de här framgångarna aldrig är vunna en gång för alla. De måste ständigt återerövras och levandegöras.

I Strängnäs kommun är det vi liberaler som ständigt står upp för de mänskliga rättigheterna och värnar ett öppet och tolerant samhälle. Vi vet nämligen att dessa värden hotas av krafter som ropar på stängda gränser och en uppdelning i ett vi och ett dem. Liberaler kommer alltid att bekämpa sådana tendenser. Vi vill verka i en kommun som står upp för mångfald och som bejakar den globaliserade värld vi nu lever i.

Vår kommun ska växa varje år men samtidigt behålla sin särart med de olika tätorterna som har sina unika egenskaper. Genom ett nytt Resecentrum och dubbelspår till Stockholm kommer vi att bli mer integrerade i Sveriges främsta tillväxtregion. De boende i vår kommun ska erbjudas en mycket god kommunal service där valfrihet för brukaren är en självklarhet. Vi ska ha förskolor, skolor och en omsorg om de äldre och mest utsatta som är bland de bästa i landet. Vi ska vara en kommun som tar ansvar för att kommande generationer får goda livsförutsättningar. Miljö- och hållbarhetsfrågorna har därför en central roll i ett folkpartistiskt grönt Strängnäs.

Den enskilt största satsningen vi vill genomföra är på barnen och skolan. För att säkerställa att de resultatlyft som skett i våra grundskolor blir permanenta måste vi långsiktigt trygga försörjningen av mycket duktiga lärare i grundskolan och på gymnasiet. Folkpartiet går därför till val på att ge de kommunalt anställda lärarna ett lönelyft på 3000 kronor per månad. De fristående skolorna får en motsvarande höjning av sin elevpeng. För att finansiera denna reform behöver kommunalskatten höjas med 30 öre. Detta är också ett led i att säkerställa en hållbar kommun från ett finansiellt perspektiv.

En röst på Folkpartiet i kommunvalet 2014 är en röst på en liberal, öppen, tolerant och grön kommun som bejakar mångfald, hållbarhet, välfärd och ytterligare stärker skolan.

 

Fredrik Lundgren

Margaretha Furustrand

Anders S Svenson

Birgitta Wennerberg

Jan Rudengren

 

Folkpartiets fem första namn på fullmäktigelistan i valet i september

 

onsdag 26 februari 2014

Debattartikel publicerad

Fick idag denna artikel publicerad:

"En ansvarstagande kommunpolitiker har till uppgift att väga olika intressen och olika kommundelars behov mot varandra. Det går inte att bara företräda ungdomarna, pensionärerna, gymnasterna, villaägarna eller invånarna i ett visst geografiskt område. Skulle kommunpolitiken vara uppbyggd så skulle den snart leda in i ett kaos där ingen vill ta ansvar för helheten.
Min viktigaste uppgift som kommunalråd är att säkerställa att alla medborgares intressen blir beaktade för att sedan väga ihop dessa till ett beslut som för hela kommunens utveckling framåt. Detta borde vara självklart men i Strängnäs kommun har vi något så märkligt som ett parti som bara bryr sig om en enda kommundel. Jag tänker förstås på Mariefredspartiet som i sina stadgar skriver: ”Partiet vänder sig i första hand till invånarna i Mariefred med omnejd.” Det enda som är viktigt för detta parti är att det går bra för Mariefred. Hur kommunen i övrigt mår är av ringa betydelse.

Mariefredspartiet är ett parti som ständigt talar om vikten av medborgardialog och demokratisk fördjupning men som i sin grundläggande konstruktion är ett särintresse för en avgränsad kommundel. En röst på Mariefredspartiet är därför en röst för att splittra och ställa kommundelar mot varandra. Det är min förhoppning att mariefredsborna bryr sig om alla medborgares väl i vår kommun och att man i valet till hösten inte lägger en enda röst på detta parti.

En röst på Folkpartiet Liberalerna är en röst för hela Strängnäs kommuns utveckling."

onsdag 12 februari 2014

Insändare publicerad

Fick igår in den här insändaren i Ekuriren:

"I Dagens Nyheter fanns den 2 februari en utmärkt debattartikel skriven av Lars Strannegård, professor vid Handels i Stockholm. Strannegård är, liksom de flesta i Sverige, djupt bekymrad över de svenska elevernas sjunkande kunskapsresultat, senast manifesterat i Pisaundersökningen. Bland många orsaker till det dramatiska fallet ser artikelförfattaren en som särskilt värd att lyfta fram – lärarnas avprofessionalisering som ett resultat av att man fått en rad arbetsuppgifter som inte har med själva lärandet att göra. Det gäller nu att återföra lärarna till att syssla med det som de är utbildade för, nämligen att få unga människor att lära sig en massa om världen och på så sätt göra dem till upplysta medborgare och efterfrågad arbetskraft.
När elever inte lär sig det de borde handlar det ytterst sällan om rent kognitiva brister. Det är istället en rad psykosociala faktorer runt eleven som gör att hen inte förmår hantera skolvardagen och lektioner på ett sätt som vi förväntar oss. I det läget kan det inte vara lärarens uppgift att försöka bringa reda i allt som stör inlärningssituationen. Det kan inte heller vara lärarens uppgift att hantera allt från problem med kopiatorn till rastvakteri.
Med förebild från Frankrike kan man eventuellt tänka sig elevvårdsenheter som har till uppgift att stödja och hjälpa elever, avlasta lärare och sköta direktkommunikation med föräldrar. Vi kommer nu i Strängnäs undersöka möjligheterna att ,inom rådande nationella regelverk för skolan, hitta organisatoriska lösningar som möjliggör för lärare att utöva sin profession - nämligen att undervisa."