söndag 20 maj 2012

Replik publicerad

Jag fick igår ett debattsvar publicerat i ekuriren. Det var föranlett av en debattartikel av Catharina St Cyr (Kd).


Svar till Catharina St Cyr i ekuriren 120516

 I vår senaste undersökning över tillståndet i förskolan i Strängnäs kommun uppger 100% av barnen (4 år gamla) att förskolan är rolig. När föräldrarna tillfrågas säger 94% att deras barn är trygga i förskolan. Vi arbetar med att förbättra den siffran men tycker att den vittnar om, på det stora hela, väl fungerande förskolor. Catharina St Cyr (Kd) försöker nu utnyttja tillfälliga verksamhetsproblem på en enskild förskola för att ta politiska poänger. Det är allmänt känt att Kristdemokraterna befinner sig i ett opinionsmässigt krisläge men att man därför var beredd att sänka sig till den nivå Catharina gör i sin debattartikel trodde jag inte.

Kristdemokraterna vill nu fördubbla det totalt misslyckade vårdnadsbidraget och dessutom införa en barnomsorgspeng som ska kunna ges för att enbart ta hand om det egna barnet i hemmet. Finns det någon som tror att dessa förslag innebär ytterligare resurser till förskolan? Nej, Kristdemokraterna har alltid varit och är fortfarande idag partiet med lägst trovärdighet när det gäller att stå upp för förskolan som en verksamhet värd att satsa på.

fredag 18 maj 2012

Kommunens ekonomiska hälsa

Kommunexperten heter ett ratinginstitut som genomför djupa ekonomiska analyser av enkilda kommuners ekonomiska hälsa. I fredags kom deras senaste rapport över Strängnäs kommun och det är mycket glädjande läsning. Rubriken för rapporten är "Strängnäs - tog ansvar, gjorde läxan". Det är många ekonomiska delparametrar som undersöks men de sammanfattas i fyra övergripande kategorier, vilka är kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. På var och en av dessa är det sedan möjligt att få betyget A, B, C eller D. Strängnäs kommun får betyget A i alla fyra kategorier. Detta är nivån för finansiell elitlicens.

Vad gäller kommunskuld blir betyget på förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga "Bra" vilket betyder ett aggregerat betyg på A. När det kommer till finansiell hälsa får sparandet och skuldflödesgraden "Bra" medan skuldbalansgraden och kapitalbildningen får "Ok". Rörelsekapital får betyget "Svag" beroende på att korta skulder har växt något långsammare än omsättningstillgångarna. Rörelsekapitalet är negativt men har en stigande trend. Det aggregerade betyget blir A.

När det kommer till finansiella risker får skattekraften, befolkning, sysselsättning och bostadsöverskott  betyget "Bra". Investeringsnivån bedöms "Ok", säkert mycket beroende på de gigantiska investeringarna 2007 och 2008 som drar ner betyget. Den uthålliga investeringsnivån i vår kommun beräknas ligga kring 4% av de totala intäkterna. Betyget för borgen och förmedlade lån är "Dålig". Vi har borgen och förmedlade lån på 70 000 kr per invånare, vilket förstås har att göra med våra förpliktelser gentemot de kommunala bolagen, främst Sevab. De sex nyckeltalen ger sammantaget betyget A på finansiella risker.

På området finansiella möjligheter får delområdet avgiftshöjningar betyget "Bra". Det bedöms att vi har en potential att höja avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen på cirka 24 miljoner inom 2-4 år. Det är förstås sedan en politisk bedömning om man ska göra detta. Intressant är att även delområdet Kostnadspress får betyget "Bra". Man uppskattar att det finns mycket stora möjligheter att pressa kostnaderna inom social omsorg, gymnasium, äldreomsorg, infrastruktur, grundskola och förskola. Notera alltså att betyget blir "Bra" för att det finns stora möjligheter att pressa kostnaderna. Det är alltså inte tvärtom som man först kan tro, nämligen att vi är bra på kostnadspress. På parametern skattehöjning ger man betyget "Dålig" då man menar att vi inte har någon potential för att höja skatten ytterligare. Detta är förstås också en politisk bedömning. Det aggregerade betyget blir A på finansiella möjligheter.

Institutet gör även en analys av den styrande politiska majoriteten och då låter det så här: "Först och främst ska politikerna i Strängnsä ha beröm för sitt ekonomiska ansvarstagande. Majoriteten från föregående period finns kvar förstärkt med ytterligare ett parti. Miljöpartiet har sällat sig till Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Det finns inga tecken på att den ekonomiska styrningen har försvagats. Det är snarare tvärtom när man tar del av analysen."

torsdag 10 maj 2012

Replik publicerad

Jag fick idag denna replik publicerad i ekuriren:


Svar till Maria von Beetzen i ekuriren 120505Jag delar helt din uppfattning Maria att Strängnäs under många år legat under förväntan vad gäller skolresultat. Det var anledningen till att jag ville ha uppdraget som ordförande i Barn-och utbildningsnämnden. Förklaringen till de undermåliga resultaten är inte i första hand brist på resurser. Senaste statistiken från Skolverket visar att Strängnäs hade en skollokalkostnad per elev som låg 3000 kr över vad den låg i jämförbara kommuner. Resurserna till undervisning låg 3000 kr lägre än i jämförelsekommunerna. Här har du en av huvudförklaringarna till den beslutade omorganisationen. Vi vill inte bygga nya skollokaler utan styra resurser till lärande.

Den försämring av resultaten som du hänvisar till gäller läsåret 2010/11. Den nya nämnden hade då knappt hunnit starta sin verksamhet. Under det ett och ett halvt år som nämnden arbetat har vi hållit ekonomin i balans, tagit det jobbiga men nödvändiga beslutet om omorganisationen och i enighet formulerat mycket ambitiösa mål för våra verksamheter. Vi räknar nu med att resultaten varje år under den här mandatperioden kommer att förbättras.


tisdag 8 maj 2012

Mariefred

Kommunalrådsturnén fortsatte igår till Mariefred där vi blev väl mottagna av områdesstyrelsens ordförande Patric Johansson. Patric började med att visa oss hamnplan och strandpromenaden. Här finns ett behov av att begränsa antalet husbilar. Det behövs även fler papperskorgar. Även denna sommar kommer turistbyrån att hålla till i "husbåten" här nere. Hela strandpromenaden är inbjudande och de turister som anländer med ångbåten en solig sommardag får verkligen ett vackert bemötande. Lite synd att strandrestaurangen ser ut att förfalla. Där behövs en injektion!

Lunchen avnjöts på Gripsholms värdshus där vi av ägaren fick en bra beskrivning av hur näringen ser på det här med marknadsföringen av kommunen och vem som har ansvar för vad. Det kan lätt bli så att branschen och kommunen inte kommer överens om vem som ansvarar för vad vilket kan leda till att båda blir förlorare. Vi vet ju att många som väljer att flytta till vår kommun har varit här på ett tillfälligt besök och slagits av hur vackert det är. När de sedan av något skäl väljer att flytta och tänker sig att bo i stockholmsregionen eller Mälardalen faller ofta valet på Strängnäs kommun. Det är därför viktigt att vi kan locka hit turister och det finns säkert mycket kvar att göra. Åker har stora outnyttjade natur- och friluftsresurser och Mariefred och Strängnäs har mycket kulturellt att erbjuda. Tänk om man kan få branschens aktörer att samverka och skapa olika turistpaket där både frilufts- och kulturaktiviteter ingår.

Efter lunch gick vi till Mariefredsskolan där rektor Peter Jedar entusiastiskt berättade om sin verksamhet. Det var intressant att höra hur man arbetar med pedagogiska frågor och internationalisering. Vi fick bl a höra hur man ansvänder sig av s k "startblock" vilka tydligt markerar när en lektion börjar och slutar. Det arbetas också med kortare utvärderingar efter lektionen där eleverna kan visa grönt, gult eller rött kort beroende på hur mycket de förstått och lärt sig. Detta att man hela tiden stämmer av och inte väntar till ett enskilt provtillfälle kallas för formativ bedömning och det är idag mycket populärt i skolsverige. Peter betoande också hur viktigt han tycker det är att läraren tar en tydlig ledarroll i klassrummet. För att lära av varandra uppmuntrar man på Mariefredsskolan till auskultationer (kollegor besöker varandras lektioner). Detta borde vara en självklarhet men vi tar nu steg i rätt riktning. Genom internationella kontakter med Guatemala, Spanine, Kambodja och Ungern får eleverna på skolan utblickar och inblickar som jag tror är mycket givande.

På äldreboendet Hammargården fick vi sitta ner med chefen en timme och lära oss om hur det är att driva en sådan verksamhet. Det finns 36 brukare på Hammargården och när vi var där fanns bara en plats ledig. Den genomsnittliga tiden som en vårdtagare befinner sig där är 18 månader. Det är alldeles tydligt att man är idag mycket sjukare än för 20 år sedan när man hamnar på institution. De verkade ha en mycket bra verksamhet på Hammargården och de brukare vi pratade med talade uppskattande om stället de befann sig på. Några hade dock synpunkter på maten, vilket jag känner igen från skolans värld.

Vi fick förmånen att få se hur det nya biblioteket i Mariefred ska se ut. Bibliotekarien Lena visade oss runt i Rådhuset och hon verkade i detalj ha tänkt igenom hur det ska se ut. Jag måste besöka dem när alla böckerna är på plats!

Dagen avlsutades på Activum där ideella krafter försöker driva meningsfulla aktiviteter för ungdomar. I huset huserar även en filmklubb som utnyttjar biografen men till nästa år är det bara digital film som gäller och då duger inte den utrustning som finns där. Kan vi bara lösa en del säkerhetsfrågor och praktiska frågor tror jag detta hus, som ligger centralt, kan bli en central institution för ungdomar i Mariefred. Det fanns ett engagemang och en vilja att göra bra saker som bör tas tillvara.

torsdag 3 maj 2012

Stallarholmen

Nu är det dags igen för kommunalrådens vårturné i kommunen och vi började igår i ett soligt,varmt och inbjudande Stallarholmen. Den alltid lika välstrukturerade ordförande i Områdesstyrelsen Iwan Sjöström tog emot oss. Han biträddes av vice ordförande Lena Rundberg.

Som skolpolitiker var det roligt att notera att det nu verkar vara full fart framåt på Stallarholmsskolan igen. Ibland tror jag det är så att hälsan tiger still och vid mötet på kvällen kom knappt några frågor om skolan upp. Så var det inte i höstas:-)

De frågor som dök upp var:
1) Gång och cykelväg över Stallarholmsbron. Det är förstås jätteviktigt att man kan transportera sig cykelledes på ett säkert sätt, både i våra tätorter men också mellan dem. Här satsar kommunen men när det gäller bron är det Trafikverkets ansvar. Vi lovade därför att göra vad vi kan för att trycka på Trafikverket.

2) Motionsslingan IP-Sundby strand-Stenfasta-Åkerby behöver beslysning. Denna slinga är en del av projektet Konstpaus som aldrig fullföljdes. Som löpare blir man förstås glad över att se att det verkar finnas ett intresse för sådana här motionsspår. Det blir nu att ta kontakt med berörda markägare och försöka komma till en bra överenskommelse. Att ha ett belyst 7,5 kilometer långt motionsspår är förstås en attraktionsfaktor.

3) Det planeras även för en kortare motionsslinga på Pumpaberget. Den skulle kunna användas av skolan och vara 3 kilometer lång.

4) Vägskylten vid korset Mariefred-Strängnäs-Selaön behöver fräschas upp. Detta måste vi i kommunen ta ansvar och det tar vi med oss till Teknik- och fritidsnämnden.

5) Det behöver sättas upp några "Välkommen till Stallarholmen"-skyltar, både längs bilvägar och nere vid bron. Idag om man kommer med båt och inte känner till omgivningarna vet man ju inte att det är just Stallarholmen man hamnat i. Detta går att informera om på ett trevligt sätt.

6) Nere vid badet behövs någon form av toalett. Det är, förstod vi, ett problem idag att framför allt många barn leker där nere och plötsligt behöver uträtta sina behov.

7) Alltid intressant at lyssna till Stefan Seidel när han berättar om Drömfabriken. Jag hoppas att vi kan hitta former för en samverkan där det stora engagemang Stefan och hans kollegor visar kan komma stallarholmsborna till godo.

Intressant att se hur restaureringen av Överselö kyrka fortskrider.

En mycket givande dag i Stallarholmen. Tack till Iwan och Lena.