söndag 18 november 2012

Skolpolitiskt nätverk

Vi är ett 25-tal folkpartistiska skolpolitiker från hela landet som ingår i ett nätverk som träffas en gång per termin. Initiativet till nätverket kom från Björklund när han tillträdde 2006. Syftet var att skapa en krets av kommunala skolpolitiker som kunde tillfrågas och reagera på de beslut som förbereds och genomförts från utbildningsdepartementet. Kommunerna är ju, även om Folkpartiet har en annan uppfattning, fortfarande huvudmän för skolan så det är där saker ska hända på marken. När vi tidigare träffats har det varit över en dag men nu fick vi ett dygn tillsammans och jag är imponerad av det intresse och engagemang som hela tiden visades av två ministrar (Björklund och Sabuni) och två statssekreterare (Bertil Östeberg och Maria Arnholm). Nedan tänker jag sammanfatta Björklunds anförande som han inledde träffen med.

När Folkpartiet tog över utbildningsdepartementet 2006 såg vi fyra stora problem som Sverige måste komma tillrätta med:

1) De sjunkande kunskapsresultaten

2) Läraryrkets dåliga status

3) Den dåliga studiedisciplinen i klassrummen

4) Gymnasiet som en utslagningsinstitutionDe reformer som utreddes och nu kommit att träda i kraft är:

Ny skollag

Nya läroplaner och kursplaner

Nytt betygssystem och betyg i tidigare åler

Ny lärarutbildning

Ny yrkeshögskola


Björklund tryckte flera gånger på att det kommer att ta tid att få genomslag för reformerna. Jämför med ett rotavdrag som får omedelbart genomslag på beteendet. Om ett rotavdrag börjar gälla den 1 januari så är det redan första dagen hantverkare på plats i många svenska hem men en ny läroplan kräver en betydligt längre tid innan den får avläsbara effekter. Detta bekymrar förstås Björklund då det finns risk att även de nästkommande internationella kunskapundersökningarna kommer att visa att de svenska kunskapsresultaten dalar. På ett område kan man dock redan se effekt av regeringens skolreformer och det är vad gäller hur många elever som läser moderna språk och de svårare mattekurserna på gymnasiet. Tidigare var det så på gymnasiet att det spelade ingen roll för dina möjligheter att komma in på högskolan vilka kurser du läst. Kursen Matematik E var lika mycket värd som "Mumsig mat i mysig miljö". Det enda som räknades var betyget varför elever snabbt anpassade sig och vi fick ett dramatiskt fall i antalet elever som läste moderna språk och matematik på mer avancerad nivå. Nu är detta ändrat och moderna språk från steg 3 plus avancerade mattekurser ger så kallade meritpoäng vid ansökan till högskolan och antalet elever som läser dessa kurser har ökat dramatiskt. Högstadieungdomar och gymnasieelever har varit mycket snabba på att anpassa sig till nya incitament och detta är mycket glädjande.

Genom media har man lätt kunnat få intrycket att när det nya gymnasiet inte med automatik ger elever på yrkesprogrammen högskolebehörighet så har antalet elever på dessa program minskat dramatiskt. Så är inte fallet. Antalet har gått ner med 3,9% men då ska vi veta att Teknikprogrammet (som kommer att bli fyraårigt för att ge en gymnasieingenjörsexamen) fått många fler elever (från 4,9 till 6,7%). Detta räknas som ett teoretiskt program men är ju något mittemellan ett teoretiskt och yrkesförberedande program.

Läraryrkets status ska bl a höjas genom en ny lärarutbildning som det förstås tar många år innna den får genomslag. Den nya utbildningen tog in sina första elever ht-11 och här går man tillbaka till de gamla stadieindelningarna (låg, mellan och hög) där lågstadielärarnas huvuduppgift blir läs- och skrivinlärning. Förmågan att på ett bra sätt lära ut detta saknas tyvärr hos många av de lärare som idag undervisar på lågstadiet då de inte fått lära sig detta på utbildningen. För ämneslärarna ställs nu högre krav på att de ska ha djupa ämneskunskaper. Vi hade ju en mörk period i svensk skola där föreställningen var att bara man var lärare kunde man undervisa i vilket ämne som helst. Ett feltänk som haft allvarliga konsekvenser.

I december nästa år ska Skolverket, genom de extra resurser de fått, vara klara med utfärdandet av lärarlegitimationer. Björklund poängterade också att lärarna faktiskt fått ett mycket bra löneavtal för 2012. Genom de enorma förväntningar som de fackliga företrädarna skruvat upp blev dock många lärare besvikna. Det är egentligen helt rimligt att lärarna på sikt tjänar betydligt mer än idag men det gäller även fler andra grupper inom traditionella kommunala sektorer (skola, vård och omsorg). Hur detta ska kunna ske utan skattehöjningar har jag idag svårt att se.

En viktig reform för att höja lärarstatusen är den karriärreform som införs till hösten. Det har ju inte varit möjligt för lärare att göra karriär utan det har varit rektorsjobbet som varit den enda möjliga utvecklingsvägen. Nu tillskjuter regeringen pengar och inför lektorat och förstelärare. Lektoraten är till för de yrkesskickliga lärare som avlagt minst en licentiatexamen. Lektoraten kommer att ge 10000 kr mer i månaden. Notera att det inte räcker med att ha avlagt en licexamen. Man måste dessutom vara en erkänt skicklig lärare. Detta är bra men intressantast tycker jag är de så kallade förstelärarna som införs. Det rör sig inte heller om ett litet antal utan 10% av lärarna kommer att ha denna befattning. Förstelärare kan den bli som utöver formell behörighet visat en stor skicklighet i sättet att undervisa. Det ska vara en lärare som är en erkänt duktig pedagog och som kommer att få ett ansvar för att handleda kollegor, ta hand om nyexade lärare etc. Huvuddelen av tjänsten kommer dock, och detta är viktigt, att vara i fortsatt undervisning. Försteläraren är en aktiv framgångsrik lärare. Huvudmänen tillsätter huvudläraren och de extra pengarna kommer från staten. Försteläraren får 5000 kr extra i månaden.

Departementet ser även över hur byråkratin kan minska för lärarna. Det låter på utbildningsministern som att han tycker att kombinationen av betyg, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är för mycket att hantera för lärarna om de nu ska koncentrera sig på sitt kärnuppdrag, nämligen undervisning.

På gymnasiesidan uppmanades vi kommunalpolitker att bygga ut lärlingsutbildningen, utnytta möjligheterna till programinriktat introduktionsprogram och bygga ut yrkesintroduktionen. Yrkesintroduktionen, som kan användas för de elever som inte är behöriga til gymnasiet, bör knytas hårt till behoven på den lokala arbetsmarknaden. Det finns statliga pengar att söka för den kommun som vill utveckla lärlingsprogrammen. Detta ska vi i Strängnäs titta närmare på.