torsdag 17 juli 2014

Svar publicerat

Jag fick igår onsdag, tillsammans med mina kommunalrådskollegor, det här inlägget publicerat:

"I kommunens årsredovisning för 2013 kan man läsa följande: ”God ekonomisk hushållning definieras för Strängnäs kommun som ett resultat över tid motsvarande 2 procent av skattenettot. Ett sådant resultat ger utrymme för att över längre tid skattefinansiera kommunens investeringar. Kommunen har under den senaste femårsperioden visat resultat om i snitt 2,1 procent av skattenettot. Detta innebär att kommunen kan anses ha uppfyllt det krav som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning.” Ingen tidigare politisk konstellation i Strängnäs historia har varit i närheten av att kunna uppvisa så goda ekonomiska resultat. Vi redogjorde även för detta på det fullmäktige där Årsredovisningen godkändes.

Kommunkoncernen, vari Sevab och Fastighetsbolaget ingår, har en låneskuld på 2,5 miljarder. Denna skuld balanseras mer än väl av de stora tillgångar som vårt energibolag och fastighetsbolag äger. För att på sikt trygga en stabil ekonomi behöver investeringstakten ligga på runt 50 miljoner om året. Vi har nu anpassat våra verksamheter till en sådan investeringsvolym."