onsdag 22 juli 2015

Debattartikel i SvD publicerad

Fick igår den här debatartikeln publicerad i Svenska Dagbladet:

Vi känner alla av de enorma krafter som nu stöper om vår värld. Samhällsvetarna försöker fånga in dessa förändringar i ord som digitalisering, urbanisering och globalisering och den tyske sociologen Ulrich Beck beskriver det som att vad vi nu bevittnar är upplösningen av industrisamhällets livsformer. Vi vet samtidigt att många av de yrken som idag är väletablerade inom några decennier kommer att ha ersatts av datorer och robotar. Detta postindustriella samhälle skapar oro (får jag behålla jobbet och vad ska barnen försörja sig på?) men ger samtidigt enorma möjligheter att skapa välstånd, fler tjänstejobb, ökad global jämlikhet och en hållbar global civilisation. De politiska partier som lyckas beskriva, förklara och formulera en väg framåt i denna komplexa och fragmenterade värld kommer att ha en central plats i samhällsdebatten. 

Den svenska partipolitiken är sedan dess tillkomst orienterad efter industrisamhällets konfliktlinjer med en traditionell höger- vänsterskala. Politik handlar då i huvudsak om en motsättning mellan skatternas storlek och välfärdsstatens omfattning och mellan statens makt kontra marknadens. Detta sätt att förstå de verkliga konflikterna i ett postindustriellt samhälle leder oundvikligen fel. Vad vi istället ser är en kraftig gravitation mot mitten i svensk politik där alla partier omfamnar välfärdsstaten och inser att den kräver ett samlat skattetryck på omkring 50% av BNP. Det finns sedan bara små nyansskillnader kvar kring skattestruktur och vilka välfärdsreformer som är mest angelägna. Den hävdvunna konfliktlinjen är därmed delvis upplöst, trots partiernas ibland desperata försök att hålla den vid liv med en föråldrad retorik kring skattehöjare, bidragskramare och välfärdsslaktare. Moderna väljare börjar få allt svårare att känna igen sig i den typen av konstruerade och överdrivna motsättningar.

Har vi då närmat oss det konfliktfria samhället? Inte på något sätt! Vad vi i stället ser konturerna av nu är en helt ny konfliktdimension som kommer att bli allt mer framträdande. Statsvetarna ger den olika benämningar men den handlar i grunden om å ena sidan värnandet av det nationella och traditionella, å andra sidan bejakandet av globalisering, migration, mångkulturalism och minoriteters rättigheter. Till detta kommer de i bokstavlig mening livsavgörande miljö- och hållbarhetsfrågorna. Sätter man på sig dessa nya glasögon kommer man att inse svårigheterna med att bara orientera sig efter en traditionell höger- vänsterskala. Sveriges stora utmaningar och interna konflikter kommer framöver att i stor utsträckning befinna sig på denna nya konfliktkarta. Vi ser redan nu hur det både inom och mellan partier uppstår spänningar och motsättningar som inte går att förstå med den gamla kompassen i handen. 

Alla partier ställs därför inför den svåra uppgiften att förhålla sig till denna nya värld som växer fram. Man måste både ompröva sina politiska program och vilka former för samarbete man ska söka sig. När det gäller formerna ser vi efter valet förra året ett helt nytt mönster och politiskt klimat i många av landets kommuner. Idag styrs runt 100 kommuner med blocköverskridande koalitioner. Det är mer än var tredje kommun och vittnar om att industrisamhällets blockpolitik passerat sitt bäst före-datum. Det är i kommunerna, med ansvar för medborgarnas vardagsbekymmer som skola, vård och omsorg som man nu lyckats hitta de moderna samverkansformer vilka fortfarande verkar ljusår borta för flera av de ledande nationella politikerna. Slagorden från blockpolitikens främsta dagar klingar allt mer ihåligt för en väljare och en lokal beslutsfattare som fångat upp den nya tidens utmaningar och vad som krävs för att hantera dessa. Folkpartiet bör därför redan nu göra klart att vi avser att gå till val 2018 som ett självständigt socialliberalt parti och därefter söka maximalt genomslag för våra idéer. Låt Folkpartiet bli den politiska kraft som verkligen visar vad vår tid kräver av politiska lösningar och politiskt ledarskap!

Fredrik Lundgren (Fp)
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Sörmland