lördag 8 oktober 2011

Insändare publicerad

Fick idag en insändare (som var ett svar på ett inlägg den 6/10) publicerad i ekuriren. Se nedan.


Nichlas Berger ställer i ekuriren 6/10, med anledning av den beslutade omorganisationen av grundskolorna i Strängnäs stad en rad frågor, som jag här vill besvara.

Arbetet med lokalanpassningar på Paulinska är inte endast ett resultat av den beslutade omorganisationen. Arbetet med lokalanpassningar på Paulinska pågår vidare i flera etapper. Den första etappen, med personalrum och nyetablering av studion är avslutad. Nästa etapp, elevcafé mm i skolans entré startar i dagarna. Parallellt med genomförandet av etapp 2 sker programarbete enligt tidigare beställningar av bl.a. NO-salar, salar för textilslöjd och musik, liksom rum för vaktmästare och lokalvårdare. 
De ytterligare anpassningar av lärandemiljöerna, framförallt utemiljön och inomhusmiljön i hus E och F finansieras i kostnadskalkylen till största delen av befintlig underhållsbudget. Totalt uppgår investeringskostnaden för de anpassningar som görs och som bekostas av utbildningskontoret till 3 660 000 kronor i de kalkyler som kontoret och fastighetsbolaget arbetar med. 

Utbildningskontoret samlar regelbundet en arbetsgrupp med representanter från olika skolor för att se över riktlinjerna för skolskjuts i kommunen. Med anledning av nämndens beslut den 20 september har gruppen i höstens översyn fått i uppdrag att se över hur ändrade avståndsbedömningar påverkar elevgrupper i olika områden. Vidare har gruppen fått i uppdrag att justera skolornas basområden och andra detaljer i skolornas hantering av skolskjutsar. Gruppens översyn ska leda fram till ett beslutsunderlag som planeras lyftas i nämnden i december, för att ge alla förutsättningar för det kommande skolvalet.

Utbildningskontoret har en dialog med Teknik- och servicekontoret för att hitta lösningar vid de kritiska punkter längs gång- och cykelvägar som hittills identifierats i samtal med elever och föräldrar.

Rektorer och lärare arbetar för tillfället intensivt tillsammans med elever för att genomföra förändringen i etapper som är trygga och kloka. De samtal som förs, till exempel på Paulinska skolan och på Vasaskolan, inkluderar naturligtvis också fritidshemsverksamheten för de elever som går i årskurs 4 och 5.

Elever som efter årskurs 5 lämnar Fogdö och Härad erbjuds plats på sin basskola Karinslund. Elever som lämnar efter årskurs 5 i Länna erbjuds plats på Åkerskolan. I samtliga fall är det avlämnande och mottagande skolors ansvar att se till att denna övergång sker på ett tryggt och klokt sätt.

Den uppkomna situationen på Stallarholmsskolan rör en enskild skolas organisation och budget. Nichlas Berger har dock uppfattat den övergripande signalen korrekt: vi vill från den politiska majoriteten satsa mer på lärare och mindre på nya lokaler.


Fredrik Lundgren (fp)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden