torsdag 6 oktober 2011

Lean del 1

Har varit två dagar på konferens om Lean som ju kan beskrivas som allt ifrån en modell för verksamhetsutveckling till en filosofi med nästan existentiella dimensioner. Jag lutar, efter dessa dagar, mest åt det första och detta mycket tack vare föredraget av Scanias VD Leif Östling som på ett lysande sätt beskrev Scanias leanresa.

Grundläggande för arbetet med Lean är att organisationen har en värdegrund att stå på. Den behöver egentligen inte vara så komplicerad men den måste sitta i varje medarbetares ryggmärg. På Scania är den uppbyggd av tre teman:
1) Kunden i fokus
2) Respekt för individen
3) Upptäck och eliminera slöseri

Dessa tre teman ska genomsyra varje del av arbetet på Scania. Man måste alltid hålla i minnet varför företaget finns och varför man arbetar där: det finns kunder, existerande och potentiella, som köpt eller ska köpa våra lastbilar och bussar. Det är för att tillverka högkvalitativa fordon som ger stor kundnytta som vi går till jobbet. Organisationen har inget självändamål. Detta tankesätt är överförbart till andra verksamheter, privata såväl som offentliga. Vi finns även i den kommunala sektorn till för våra brukare och våra medborgare. Det måste alltid hållas i minnet. Ett sjukhus finns till för att trösta, lindra och bota patienter. Inte av något annat skäl.

Temat "Respekt för individen" uppfattar jag som att Scania vill lyckas med "Kunden i fokus" utan att den enskilde medarbetaren upplever sig utnyttjad eller exploaterad. Man ska inte uppnå kundnytta och ett positivt ekonomiskt resultat på bekostnad av medarbetarna, utan med hjälp av medarbetarna. Detta är en mycket sympatisk tanke och det fina är att den verkar visa sig i praktisk handling. När något går fel (vilket det dagligen gör i en så komplex verksamhet som Scania bedriver) letar man inte syndabockar utan försöker se hur man kan förbättra processen för att felet inte ska återupprepas. Scania visade 2008 på ett annat tydligt sätt att man menar allvar med uttrycket "Respekt för individen". När många andra företag, på grund av den akuta finanskrisen som slog mot industrin, valde att skära ner sin personalstyrka gick Scania ner på fyradagarsvecka och fortbildade personalen den femte dagen. Mycket imponerande och långsiktigt!

Det tredje temat i värdegrunden är "Upptäck och eliminera slöseri". Exempel på slöseri kan vara:
1) Väntetid
2) Onödiga rörelser eller förflyttningar
3) Lager
4) Överproduktion
5) Transporter
6) Outnyttjad kompetens

Här finns säkert också mycket att lära för oss i den kommunla sektorn. Jag är övertygad om att varje verksamhet, vid en närmare granskning, kan hitta exempel på slöseri som med ganska enkla medel skulle kunna elimineras.

Centralt i Lean är att det är den tid som används för att tillföra kundvärde som egentligen är den enda viktiga. Om man granskar en arbetsplats, vilken som helst, kommer man att upptäcka att det är en allt för liten del av tiden som går åt till just detta: att tillföra värde. Mycket tid går åt till slöseri och en del tid går åt till det som kallas "value added but necessary". Vi kan förstås inte räkna med att all vår tid på arbetet ska användas till kundnytta. Det är ofrånkomligt att en del tid måste få gå till förflyttningar, fika, samtal etc. som inte direkt kan sägas tillföra kundvärde. Poängen är att det, när detta är borträknat, finns mycket slöseri att arbeta bort.

Viktigt i Lean är också att de som leder verksamheten är väl förtrogna med den. Cheferna ska ofta vara ute på golvet och följer devisen, när något inte fungerar, "Gå och se själv". Man ställer den retoriska frågan: "Hur ska någon som inte känner till verksamheten kunna leda den?". Man underkänner alltså helt tanken att man kan leda stora organisationer utan att ha branschkunskap. Man säger också att ju mer du kan detaljerna i flödena, desto bättre kan du arbeta med att bli av med slöseriet.

Scania har hämtat sin inspiration från Toyota som är världsledande på det här området. Att man har lyckats är helt klart då Scania är världens mest lönsamma lastbilstillverkare.

Detta var en mycket inspirerande förmiddag!