torsdag 19 april 2012

Den holländska skolan

Jag har varit i Holland på studiebesök och skrivit nedanstående rapport:


Rapport                                                          Studiebesök i Holland 11-13 aprilSom kommunal skolpolitiker är det självklart en skyldighet att hålla sig väl informerad om vad som händer på den lokala skolscenen. Även det som sker nationellt bör man ha bra koll på. För att ytterligare kunna sätta in de lokala skolfrågorna i ett större sammanhang och förhoppningsvis få indikationer på det vi gör bra men också det som kan göras bättre tror jag det är bra att då och då göra internationella utblickar. Jag har som ambition att besöka ett europeiskt land varje år och där få inblick i deras skolsystem och vilka frågor de brottas med. Då jag har förmånen att dessutom få träffa utbildningsminister Jan Björklund en gång i halvåret i ett skolpolitiskt nätverk blir behovet av internationella perspektiv än mer påtagligt. Förra året besökte jag Tyskland och i år har jag besökt Holland. Här följer mina reflektioner efter att ha gjort studiebesök hos politiker, rektorer och skolforskare under tre dagar. Programmet har gjorts av Marianne Johansson på plats i Holland. Marianne har bott i Holland i 20 år och har ett eget företag som heter Cicerone (www.ciceronenoordwijk.nl) som sysslar med Cross Cultural Communication. Programmet finns bifogat sist i den här rapporten.  Där finns även Mariannes reflektioner efter varje besök nedtecknade. Jag kommer i min rapport att redogöra för olika teman och avsluta varje moment med en slutsats. Denna slutsats är förstås personligt och politiskt färgad.

Det holländska skolsystemet, så som det nu fungerar, har nästan 100 år på nacken. Trots att holländarna gärna beskriver sitt land som sekulärt har de religiösa samfunden haft stort inflytande på skolväsendet. Runt 2/3 av de ”grundskolor” (barnens ålder 4-11+12-18 år) som finns ägs och drivs av religiösa samfund eller andra från staten fristående samfund. Helt centralt är dock att de är offentligt finansierade varför de kallas för offentliga skolor. Notera skillnaden med Sverige där vi skulle kallat dem för friskolor. Nästan 1/3 av skolorna är både offentligt finansierade och har en offentlig huvudman (läs kommunen). Dessa skolor är vad vi skulle kalla kommunala skolor. Ett 30-tal skolor är helt privata och finansieras helt med föräldrarnas avgifter samt privata donationer. De får inga offentliga medel. Dessa får vara vinstdrivna. Jag besökte en sådan skola vilket jag återkommer till.

Slutsats: Holländarna låter gärna skolor drivas av stiftelser och fristående samfund men om de ska uppbära offentliga medel får de inte ta ut någon vinst. 98-99% av de holländska barnen går i sådana här skolor. Styrelserna i dessa non-profitskolor består av allmänt respekterade personer. Avgående styrelse föreslår själv nya medlemmar. En valberedning är ingen självklarhet.  Även föräldrar kan ingå i styrelserna men intrycket jag fick var att man ska vara försiktig med för många föräldrar i dessa styrelser. De kommer för nära verksamheten och blir för inriktade på hur deras beslut påverkar just deras barn skolgång. Något att tänka på om vi ska införa kommunalt självstyrande skolor.

Förskolan är inte alls utbyggd på samma sätt i Holland som i Sverige. Skolgång är obligatorisk från 5 års ålder men många börjar vid fyra. Fram till den dagen är det föräldrarnas ansvar att hitta en lämplig omsorgsform. Det finns förskolor men avgifterna är ganska höga vilket avskräcker många. Vanligt är att mor- och farföräldrar får hjälpa till. Ibland går barnet en eller två dagar på förskola och är med mor- och farföräldrar de andra arbetsdagarna.

Slutsats: Sverige är ett föredöme när det kommer till förskolan. Det är förstås i sista hand en ideologisk fråga om man tror det är bra för barn att tillbringa mycket tid på förskolan men om man tycker det är viktigt att båda föräldrarna arbetar blir en väl fungerande förskola ett attraktivt val. Jag tror att Sverige kommer att få besök av många europeiska delegationer framöver som vill studera vår förskola. I Tyskland har man ju tagit mycket starka intryck av den svenska modellen och där börjar den traditionella hemmafrun allt mer fasas ut.

Den holländska grundskolan består av två delar. I den första går man från fem års ålder till dess man är 11. De flesta barn börjar dock skolan vid fyra års ålder. Denna grundläggande del är likadan för alla över hela Holland. Redan vid 11 års ålder ska man sedan bestämma vilken nivå (av sju möjliga) som man vill bedriva sina resterande grundskoleår på. Du förväntas alltså kunna avgöra vilka intressen, framtida jobb och ”tankenivå” (ja, de använder faktiskt det uttrycket) ditt barn är moget för vid 11 års ålder. Här väljer man alltså om man kommer att fortsätta mot universitet efter 18 års ålder eller om man ska arbeta med något mer praktiskt. Om man väljer att gå på den mest teoretiska nivån kommer man att läsa både grekiska och latin vilket fortfarande anses vara fint.

Slutsats: Det är alldeles för tidigt att avgöra vilken studieinriktning ska ha vid 11 års ålder. Här är den svenska skolan mycket bättre där vi åtminstone har en sammanhållen grundskola till 16 års ålder. Vi har också avskaffat latin och grekiska som obligatoriska ämnen på de studieförberedande programmen vilket är bra. De som går ett humanistiskt program ska förstås kunna läsa dessa men i övrigt är det helt andra ämnen som är viktigare. Det andas i Holland en slags utbildningselitism som inte är behaglig. Jag får intrycket att man snabbt dömer en person efter den utbildning han/hon har. Inte nog med att man i Sverige gör sitt gymnasieval senare. Man har ju här även möjlighet att läsa upp betyg och komplettera ämnen på komvux. Jag tror att komvux är en mycket sund svensk institution som säkert också kommer att gå på export. Det vore olyckligt om vi nu rustar ner vårt eget komvux.

En stor fråga i de holländska skolorna är barn med särskilda behov. Man har haft en explosion av barn med diagnoser och man tycker sig inte ha resurser att hantera dem. En annan stor fråga har varit barn till immigranter. Här visar det sig att det är flickorna som klarar sig bäst. Paradoxalt nog är det ofta mammorna till dessa flickor som ivrigast stöttar sina döttrar. Enligt mina källor beror detta på att mammorna ser utbildning som enda möjligheten för deras döttrar att få ett bättre liv än de själva har. Detta leder i sin tur till en lite oväntad konsekvens. Då invandrarpojkarna inte alls är lika framgångsrika kommer flickorna att undvika att gifta sig med dem. Flickorna vill inte ha en outbildad man. Detta skapar en ”stress” hos pojkarna, vilket kanske är bra.

Slutsats: Likheterna med Sverige är slående. Barn med särskilda behov och barn till immigranter är två grupper som är i fokus i båda länderna. Mycket viktigt är förmodligen att elever med en annan bakgrund är den inhemska får förebilder att se upp till och sträva mot. Jag tror det vore mycket bra att låta både pojkar och flickor med invandrarbakgrund, som genomgått en rejäl utbildning och ”lyckats” få ett bra jobb, komma ut till skolor och olika invandrarföreningar och berätta om sina erfarenheter. Varför inte låta tio av dem göra en video där de berättar om sin bakgrund på ett sätt som får deras ”landsmän” att känna igen sig i språk, koder etc. och sedan avslutar de med en senmoral kring vikten av utbildning? Lägg ut filmen på Youtube! Det får inte bli så att det bara är Zlatan som är den stora förebilden.

Det talas mycket om individualisering av undervisningen och jag besökte en skola (De Noorrdwijkse school med De Noordwijkse Methode) som hade tagit detta på största allvar. Man försökte på den här skolan verkligen hitta ”nyckeln” till varje barns lärande och försökte även få dem att reflektera med hjälp av ett antal frågor som jag tror vore bra om varje skola bidrog till att eleverna hade i sin lärande ryggrad:

Hur kan jag bidra till världen omkring mig?

Är detta sant? Hur vet jag det?

Är detta en åsikt eller ett faktum?

Hur skulle saker kunna vara annorlunda?

Är det här viktigt?På en skola med 1100 elever som jag besökte fanns bara två rektorer. Trots detta undervisade båda av dem. Den jag pratade hade bara en klass i matematik men han tyckte det var viktigt att ha denna klassrumskontakt med eleverna.

Slutsats: En rektor bör undervisa. Det skickar en ovärderlig signal om vad som är skolans huvuduppdrag. Det skapar också en stor legitimitet i pedagogiska frågor där vi ju sagt att rektorn ska vara den store ledaren. Vi bör i Strängnäs röra oss i en sådan riktning. Sverige har allt för många rektorer som inte vill/kan/vågar undervisa. Så kan vi inte ha det!

På en privat skola jag besökte tyckte man sig ha löst många av de problem som de offentliga skolorna hade. Jag påpekade att det kanske berodde på att de hade mer resurser (det kostade 180 000 kr per år att gå där) men de vidhöll att det inte var en resursfråga. Man hävdade att den offentliga skolan var genomdränkt av centrala regleringar vilket gjorde att det som är skolans uppdrag, barnens lärande, hamnade på undantag. En rektor på en offentlig skola, menade de, kunde sitta dag ut och dag in med olika nya styrningar som skulle implementeras. Dessa var ofta mycket detaljerade. Man menade också att lärarna på offentliga skolor var alldeles för överbelastade med sociala och administrativa spörsmål. Det betydde på den här privatskolan att alla föräldrakontakter som inte hade att göra med lärandet eller det aktuella ämnet sköttes av administrativ personal. ”Lärare ska inte vara socialarbetare”, var ett mantra hos dem. På den här skolan tyckte man också att det var konstigt att på tolv år hade bara en enda politiker besökt dem trots att de var så framgångsrika. Man trodde det berodde på någon slags ideologisk låsning som sa att det inte finns något att lära av privata skolor.

Slutsats: Varje direktiv till lärare som skickas ut från våra rektorer eller vårt utbildningskontor måste underkastas frågan: ”På vilket sätt bidrar detta till att läraren får mer tid att ägna åt barns lärande?” Vid tveksamheter, skicka inte direktivet. Det är också mycket attraktivt att man på den här skolan försökte minska lärarnas kurativa och administrativa sysslor. Det pågår nu ett arbete i vår kommun för att komma åt detta problem. Resultat av detta arbete bör snart redovisas. Vi bör inte dra oss för att lära oss av framgångsrika skolor oavsett huvudman. Patric Johanssons förslag att bjuda in Nina från Gripsholmsskolan till nämnden är bra. Jag kommer att göra detta.

Holland har brist på utbildade lärare. En lärare som inte är formellt behörig får arbeta max två år på en skola. Sedan måste han/hon påbörja en utbildning. Jag fick intrycket att många rektorer är mycket stressade av detta och att det naggas i kanten på regelverket. För att få fler utbildade lärare finns det en möjlighet för personer som har en universitetsexamen i grunden (ekonomi, teknik, juridik etc.) att först arbeta som okvalificerad lärare i två år och sedan läsa max ett år på lärarhögskolan. Jag skriver max ett år därför att det görs en individuell bedömning på varje sökande. Om den sökande har gedigna ämneskunskaper och är väl vitsordad som lärare kan det räcka med några månader innan de får sin examen. På skolorna har man nu infört särskilda tjänster för lärare som fungerar som handledare för de lärarstudenter som gör sin praktik. Detta är en slags karriärtjänst. En annan är att bli huvudlärare i ett ämne.

Slutsats: Stora likheter med Sverige. Vi har eller kommer att få lärarbrist i flera sektorer. Lönerna ska förstås gärna upp men här blir det en dragkamp mellan staten och kommunerna. Karriärtjänster måste inrättas. Här är vi på gång i Strängnäs kommun. Vi har en lärare som påbörjat sina doktorandstudier och vi har fyra ämnesutvecklare. Låt oss fortsätta med nya sådana tjänster varje år. Det ska vara attraktivt att få en lärartjänst i Strängnäs kommuns skolor.