tisdag 20 december 2011

Föräldrarnas viktiga roll

I slutet av november skrev den amerikanske journalisten Thomas Friedman en kolumn i Dagens Nyheter. Rubriken på hans kolumn är "Vi behöver bättre föräldrar" och handlar om hur viktigt det är att föräldrar intresserar sig för sina barns skolgång. Vi vet ju sedan tidigare att skickliga lärare är en nyckelfaktor för att barnen ska lära sig. Friedman pekar på att några nya studier visar på hur centrala föräldrarnas skolengagemang är. Den huvudstudie han lutar sig mot är en Pisa-studie där man sökte upp föräldrarna till 5000 elever och frågade hur de uppfostrade sina barn. Sedan jämfördes svaren med deras barn provresultat. Slutsatserna är mycket intressanta:
1)  15-åringar vilkas föräldrar ofta läste böcker med dem under det första skolåret får markant högre resultat i Pisa 2009 än elever vilkas föräldrar sällan eller inte alls läste med dem. Elever vilkas föräldrar läste för dem under de första skolåren har ett tydligt försprång, oavsett familjens socioekonomiska förhållanden.
2) Att man frågar barnen hur de har haft det i skolan på dagen och visar äkta intresse för vad de sysslar med kan ha samma effekt som timmar av privatlektioner. Det är något alla föräldrar kan göra, oavsett sin egen utbildningsnivå eller sociala bakgrund.

Ovanstående slutsatser kompletterar Friedman med resultat från en färsk amerikansk undersökning som visar att föräldraengagemang kan ta många former men endast ett fåtal har samband med bättre elevprestationer. Insatser till stöd för barnens inlärning i hemmet har störst positiv inverkan på skolresultaten. "Att övervaka läxläsning, se till att barnen verkligen tar sig till skolan, belöna deras ansträngningar och ta upp idén om högre studier i framtiden - dessa föräldrainsatser har samband med högre närvaro, betyg, provresultat och förberedelse för fortsatta studier. Undersökningen fann att det är viktigare att föräldrar engagerar sig i sina barns inlärning i hemmet och att detta leder till bättre skolresultat än att de går på föräldramöten, engagerar sig i kommunens skolpolitik, gör frivilliga insatser i skolan, deltar i insamlingar till förmån för skolans verksamhet och liknande."

Skolan kan, genom likvärdighetsgarantin och andra resursomfördelningar, göra vad den kan för att skapa så likartade förutsättningar som möjligt för alla barn. Det går dock aldrig att tillräckligt starkt understryka föräldrarnas betydelse för vilken inställning till skolan, lärande och lärare som barnen bibringas.