fredag 18 maj 2012

Kommunens ekonomiska hälsa

Kommunexperten heter ett ratinginstitut som genomför djupa ekonomiska analyser av enkilda kommuners ekonomiska hälsa. I fredags kom deras senaste rapport över Strängnäs kommun och det är mycket glädjande läsning. Rubriken för rapporten är "Strängnäs - tog ansvar, gjorde läxan". Det är många ekonomiska delparametrar som undersöks men de sammanfattas i fyra övergripande kategorier, vilka är kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. På var och en av dessa är det sedan möjligt att få betyget A, B, C eller D. Strängnäs kommun får betyget A i alla fyra kategorier. Detta är nivån för finansiell elitlicens.

Vad gäller kommunskuld blir betyget på förpliktelsebelopp och amorteringsförmåga "Bra" vilket betyder ett aggregerat betyg på A. När det kommer till finansiell hälsa får sparandet och skuldflödesgraden "Bra" medan skuldbalansgraden och kapitalbildningen får "Ok". Rörelsekapital får betyget "Svag" beroende på att korta skulder har växt något långsammare än omsättningstillgångarna. Rörelsekapitalet är negativt men har en stigande trend. Det aggregerade betyget blir A.

När det kommer till finansiella risker får skattekraften, befolkning, sysselsättning och bostadsöverskott  betyget "Bra". Investeringsnivån bedöms "Ok", säkert mycket beroende på de gigantiska investeringarna 2007 och 2008 som drar ner betyget. Den uthålliga investeringsnivån i vår kommun beräknas ligga kring 4% av de totala intäkterna. Betyget för borgen och förmedlade lån är "Dålig". Vi har borgen och förmedlade lån på 70 000 kr per invånare, vilket förstås har att göra med våra förpliktelser gentemot de kommunala bolagen, främst Sevab. De sex nyckeltalen ger sammantaget betyget A på finansiella risker.

På området finansiella möjligheter får delområdet avgiftshöjningar betyget "Bra". Det bedöms att vi har en potential att höja avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen på cirka 24 miljoner inom 2-4 år. Det är förstås sedan en politisk bedömning om man ska göra detta. Intressant är att även delområdet Kostnadspress får betyget "Bra". Man uppskattar att det finns mycket stora möjligheter att pressa kostnaderna inom social omsorg, gymnasium, äldreomsorg, infrastruktur, grundskola och förskola. Notera alltså att betyget blir "Bra" för att det finns stora möjligheter att pressa kostnaderna. Det är alltså inte tvärtom som man först kan tro, nämligen att vi är bra på kostnadspress. På parametern skattehöjning ger man betyget "Dålig" då man menar att vi inte har någon potential för att höja skatten ytterligare. Detta är förstås också en politisk bedömning. Det aggregerade betyget blir A på finansiella möjligheter.

Institutet gör även en analys av den styrande politiska majoriteten och då låter det så här: "Först och främst ska politikerna i Strängnsä ha beröm för sitt ekonomiska ansvarstagande. Majoriteten från föregående period finns kvar förstärkt med ytterligare ett parti. Miljöpartiet har sällat sig till Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Det finns inga tecken på att den ekonomiska styrningen har försvagats. Det är snarare tvärtom när man tar del av analysen."