söndag 15 januari 2012

Ledigt från skolan

Man kan nu ta del av nyheten att skolorna i Stockholm börjar bli allt mer restriktiva med att bevilja eleverna ledigheter utanför de ordinarie loven. Detta är i grunden mycket bra då det på många skolor har utvecklats en kultur där det ses som en självklarhet att få ta 1-2 veckor ledigt utanför skolloven. Så kan vi förstås inte ha det som en generell princip. I den nya skollagen är det rektor som har hela makten när det gäller alla beslut om ledigheter för eleverna utanför skolloven. Sådana ledigheter kan beviljas om det finns "synnerliga skäl". Vad dessa "synnerliga skäl" innebär är nu föremål för tolkning och en praxis ska utvecklas. I lagtexten står det att "vissa resor", "familjehögtider" och "religiösa högtider" kan rymmas under synnerliga skäl men det är inte tillräckligt för att veta hur man ska göra i det enskilda fallet. Det centrala är dock att varje ansökan ska prövas individuellt och då ska hänsyn tas till hur länge eleven ska vara borta, hur elevens studiesituation ser ut, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven. Det är mycket bra att prövningen ska ske på individnivå då jag vet att förutsättningarna skiljer sig dramatiskt åt mellan olika elever. Den ledighet som en elev utan större svårigheter skulle klara av att hantera kan vara helt olämplig för en annan. Detta ställer stora krav på rektorerna att våga säga både ja och nej och kunna motivera dessa beslut. Det kan alltså bli så att elev Y får avslag på en veckas resa till alperna medan elev X får sin ansökan beviljad. Det finns inget orättvist i detta utan har att göra med att vi är olika och skulle "drabbas" av en veckas skolfrånvaro på helt olika sätt.

Det som verkligen ställer till det för skolorna är om föräldrarna väljer att åka med sitt barn även om skolan avslagit ansökan. Skolan kan i detta läge inte avsvära sig ansvaret för att sätta till resurser för att hjälpa eleven om han/hon riskerar att inte nå målen. Det är dock i detta läge, är min egen erfarenhet, viktigt att skolan dokumenterar att eleven åkt på en resa mot skolans inrådan.