söndag 2 september 2012

Debattartikel del 2 publicerad


Några framsynta forskare med svensken Johan Rockström i spetsen skrev för tre år sedan en artikel i den ansedda tidskriften Nature. Denna text borde för den framtida lokala, nationella och globala politiken vara en fundamental utgångspunkt.  Rubriken är A safe operating space for humanity och i artikeln identifierar forskarna nio biofysiska planetära processer som ett hållbart globalt samhälle är beroende av. Det handlar om luftpartiklar, färskvattenanvändning, kemiska gifter, växthuseffekter, havsförsurning, ozon, kväve och fosforanvändning, förändrad markanvändning och biologisk mångfald. För sju av de nio processerna anger man tröskelvärden (de två övriga arbetar man med) där överträdelser av dessa kan innebära oacceptabla och oåterkalleliga miljöförändringar för mänskligheten. Ingen beslutsfattare borde kunna förbli opåverkad efter att ha tagit del av dessa insikter.

Slutsatsen av forskarnas arbete är att om vi fortsätter att producera och konsumera på det sätt vi gör nu kommer vi att överutnyttja naturens kapital och krascha de livsuppehållande systemen. Detta är, i ordets rätta bemärkelse, vad det innebär att leva över sina tillgångar. Denna förståelse har ännu inte nått företagsekonomin varför vi idag ser på en balansräkning, med tillgångar och skulder, på samma sätt som för 500 år sedan.

Vi vet att konsekvenserna av klimatförändringen och av att överutnyttja natursystem som skogar, jordbruksmark, fiske och färskvatten kommer att se olika ut i olika delar av världen. Den uppmärksamme mediakonsumenten noterar hur glaciärer börjar smälta, tundra börjar töa, färskvattenreserver uttöms, landarealer blir öken, livsmedelspriser stiger och arter försvinner. Sådana här nyheter kommer att bli allt vanligare om inte drastiska åtgärder vidtas. Vi måste nu inse att allt (mänskligt) liv och all ekonomisk aktivitet är beroende av grundläggande naturvetenskapliga lagar, system och processer som människan inte kan sätta sig över utan ödmjukt måste anpassa sig till. Föreställningen att människan står över naturen och kan exploatera den efter eget gottfinnande måste en gång för alla försvinna.

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Kommunalråd i Strängnäs