lördag 29 september 2012

Debattartikel om Slussen publicerad

Jag fick idag, tillsammans med mina kommunalrådskollegor, följande artikel publicerad i Ekruiren:

Vi i den styrande majoriteten i Strängnäs kommun föreslår fullmäktige att avstå från att underteckna avsiktsförklaringen gällande delfinansieringen av reglering av Mälaren. Vi anser att det är ett nationellt intresse som bör finansieras av staten.

Vi kan heller inte se att det finns någon lagreglerad skyldighet för kommuner att finansiera säkerhets- och sårbarhetsreducerande åtgärder för verksamheter där kommunen inte är myndighet. I kommunallagens 2 kap 1§ regleras frågan om kommunernas kompetens och då Stockholms kommun är juridisk ägare till Slussen inklusive vattendom borde detta inte rymmas i den kommunala kompetensen rörande Strängnäs kommun. Regeringens utredare, Ingemar Skogö hävdar att då förslaget är det mest kostnadseffektiva och kostnadsfördelningen är skälig bör det därför finnas grund för att fullmäktige beslutar i frågan. Nej, menar vi. Kommunfullmäktige kan endast grunda beslut på att rättsläget är klart vilket det inte är. Regelverket för den kommunala kompetensen att kommunen kan lämna bidrag till Mälarens reglering är allt för oklart och bör utredas.

Dessutom är bidraget per invånare, i våra ögon, omotiverat högt. Per invånare blir det 1386kr för boende i Strängnäs kommun medan i jämförelse bidraget per invånare i Stockholm blir 381kr. Motsvarande skulle då Stockholms stad betala hela 1,2 miljarder mot våra 45 miljoner – dvs mer än hela kostnaden för vattenregleringen.

Utredaren menar att Strängnäs kommun pg a sin befintliga bebyggelse, planerade bebyggelse och vattenförsörjning har mest att vinna på att Slussen byggs. Detta är inte korrekt. Att kommunen skulle hämta in kostnaderna genom att bebygga stränderna är en orimlig tanke. Stranden mot Mälaren är en unik tillgång för den biologiska mångfalden som varken vi som kommun eller länsstyrelsen i Sörmland anser ska bebyggas.

I detta fall finns det allt för många frågetecken som måste belysas innan man kan börja ens fundera på en kostnadsfördelning. Förutom ovanstående att det inte finns något tydligt stöd i kommunallagen för att ge bidrag, rättsläget bör utredas och problematiken kring va-kollektivets möjligheter till bidragsgivande och ägarförhållandena kring Slussen finns det flera andra oklarheter. Några av dessa frågetecken är utredarens brister i underlaget för fördelning enligt nyttoaspekt. Han anser enligt egna värderingar av planmaterialet att antalet kvadratmeter BTA av nytta, en markvärdering som saknar grund i de lokala marknadspriserna samt en mycket märklig analys av ”förgäveskostnader” pga att kommunen inte förväntas hålla sig till sina riktlinjer ska vara ett komplement till ovanstående.

Sammanfattningsvis kan man säga att det underlag som regeringens utredare Ingemar Skogö lämnat kommunerna för beslut brister i många väsentliga avseenden. Detta gör det omöjligt för oss som företrädare för medborgarna i Strängnäs kommun att följa utredarens förslag till beslut. Vi menar att denna fråga är av nationellt intresse och bör hanteras och finansieras av staten.