tisdag 23 oktober 2012

Konferens med Svenskt Näringsliv

Var idag på konferens på Arlanda. Arrangör var Svenskt Näringsliv och temat löd "Inspirationsdag om företagsklimat". Vi var runt 130 deltagare som satt placerade vid runda bord med 7-8 deltagare vid varje bord. Tanken var att vi dels skulle kunna lyssna på föreläsarna, dels prata med varandra kring särskilda teman. Dagen inleddes med att ordförande i Svenskt Näringsliv Kenneth Bengtsson pratade om sin bakgrund och vad han såg som de viktigaste förändringarna för att skapa ett mer företagsvänligt klimat i Sverige. Hans recept kan sammanfattas i fyra punkter.

För det första måste det bli enklare, mindre riskfyllt och mer lönsamt att starta företag. För det andra måste det bli enklare att anställa och matchningen måste bli bättre. Vi måste våga säga till ungdomarna att inte bara gå på sina drömmar utan även upplysa dem om att de framöver ska försörja sig och då finns det ett antal yrken som ger goda möjligheter till detta. Det gäller både teoretiska och praktiska sysselsättningar. För det tredje måste det bli lättare att investera. Det betyder att ägarskatter och kapitalskatter bör ses över. Kenneth verkade, föga förvånande, nöjd med regeringens sänkning av bolagsskatten men han menade att detta inte räcker. Det måste för det fjärde bli enklare att ta ett jobb. Arbetsmarknaden är alldeles för stel och måste bli mer flexibel.

Näste talare var chefsekonomen Stefan Fölster som är en flitig debattör i media. Han menade att ett land hela tiden måste arbeta med att förbättra sitt företagsklimat och tog som exempel Sydkorea. När finanskrisen slog till 2008 tillsatte presidenten ett Globaliseringsråd som identifierade 600 lagar och 3500 regler som försvårade för företagen och därför skulle avskaffas. Det skedde också.

Fölster noterade att vi har ett ovanligt lågt byggande av bostäder i Sverige. Det behövs alldeles för många tillstånd och vi behöver en bättre planprocess. Vad kan då, enligt Fölster, göras för att förbättra den här processen?
1) Översiktsplanen ska hela tiden vara aktuell. Bättre att revidera ÖP med några års mellanrum än att vänta 15 år innan man tar sig an den igen.
2) Handläggningen av ett byggärende måste ske snabbare i alla led.
3) Inför ett skiljedomsinstitut vad gäller plan- och byggfrågor.
4) Låt externa experter avlasta kommunerna när de har en hög belastning.
5) Visa en öppenhet för alternativt framtagna planer.
6) Inför en mer tvingande regional planering.
7) Ge bättre incitament att växa. Begränsa olika särkrav.

Efter dessa två talare följde exemepl från en rad kommuner (Ängelholm, Timrå, Växjö och Sunne). Jag fick intrycket att den här frågan med företagsklimat är en het fråga och det bör den vara. En entreprenör som vill etablera sig eller växa i en kommun ska få ett bra bemötande och kommunen ska visa sig från sin allra bästa sida. Sedan måste förstås en kommun hela tiden hålla på lagkrav och rättssäkerhet.